Profil spoločnosti

   Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. má významné postavenie v oblasti správy bytových domov v meste Piešťany a je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do bytových domov a iných objektov v Piešťanoch.

   Spoločnosť, ktorej zakladateľom a 100 % vlastníkom je Mesto Piešťany, vznikla 1. 7. 1999. Štatutárnym a výkonným orgánom je konateľ spoločnosti, dozorná rada pozostáva z 5 členov MsZ mesta Piešťany.

   Bytový podnik Piešťany, s.r.o. má základné imanie v celkovej hodnote 2 243 412 €, čím sa stáva dôstojným, solventným zmluvným partnerom. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výkon správy bytových domov, výroba a rozvod tepla.

   Bytový podnik Piešťany, s.r.o. tiež na zmluvnom základe (zmluva o výkone správy majetku uzavretá s Mestom Piešťany v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) spravuje a prenajíma mestské byty a niektoré nebytové priestory. V tejto súvislosti úzko spolupracuje s Mestom Piešťany a administratívne zabezpečuje činnosti spojené s prevodom vlastníctva bytov ich nájomcom, v zmysle zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov.

   Pri výkone správy domov sa spoločnosť riadi zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. Výkon správy  realizuje na základe dlhoročných skúseností z danej oblasti, v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami väčšiny vlastníkov bytov bytových domov.

   Správu bytových domov vykonáva na základe Zmluvy o výkone správy uzavretej s vlastníkmi bytov a na základe Mandátnej zmluvy uzavretej so spoločenstvom vlastníkov bytov.

     Spoločnosť             Vedenie             Dokumenty             Kontakty      
Profil spoločnosti
Základné činnosti
Spôsob správy
Poskytované služby
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Oznamy