Základné činnosti správcu

- údržba a opravy spoločných častí a zariadení domu,
- spracovanie termínovníku jednotlivých revízií technických zariadení,
- preventívne protipožiarne prehliadky,
- zabezpečenie ekonomických činností - vedenie jednotlivých účtov  vlastníkov bytov  a 
  pokladne. Táto činnosť je zabezpečená vlastnými zamestnancami, nie externe ako u 
  niektorých správcov. Je možná okamžitá informácia o finančných prostriedkoch  
  jednotlivých účtov,
- ročné vyúčtovanie dodávaných služieb, spracovanie evidenčných listov. Táto činnosť je
  zabezpečená vlastnými zamestnancami, nie externe,
- kontrolovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, iné úkony súvisiace  
  s evidenciou a vymáhaním pohľadávok spojených s vlastníctvom bytov,
- vymáhanie pohľadávok v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
- právne poradenstvo pre vlastníkov bytov,
- zabezpečenie služieb - v značnej miere sú  zabezpečené služby vlastnými
  zamestnancami, a to najmä v oblasti vodoinštalácie, kúrenia a elektroinštalácie. Je 
  zabezpečená aj pracovná pohotovosť na okamžité opravy a odstránenia vzniknutých
  závad.
Spoločnosť zabezpečuje najmä tieto  služby:
  - dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd (vodné a stočné),
  -odvádzanie vody z povrchového odtoku (dažďová voda),
  -čistenie komínov,
  -osvetlenie spoločných častí a zariadení domu,
  -elektroinštalácia a rozvody v spoločných priestoroch,
  -prevádzkovanie výťahov,
  -kúrenárske a inštalačné práce,
  -obnova bytového domu (zateplenie, výmena okien, oprava fasády),
  -dodávka tepla a TÚV,
  -prípadné ďalšie doplnkové služby na zmluvnom základe, napr. upratovanie, 
   deratizácia, dezinsekcia a pod.

  Spoločnosť zabezpečuje odstránenie porúch a iných nedostatkov, priebežnú údržbu, tiež aj rekonštrukčné práce podľa dohodnutého rozsahu. Vlastníci bytov sú pravidelne informovaní o nutnosti vykonania revízií a potrebných opráv.

  Majetok vlastníkov bytov,  ktorý spoločnosť spravuje je pravidelne kontrolovaný formou odborných prehliadok. O zistených skutočnostiach sú vlastníci bytov informovaní tak,  aby bolo možné v čo najkratšom čase odstrániť zistené nedostatky. Pri práci externých dodávateľov spoločnosť kontroluje spolu so zástupcom vlastníkov bytov stav a kvalitu objednaných prác.

  Spoločnosť uzatvára v mene vlastníkov bytov Zmluvy o dielo, ktorých plnenie dôsledne kontroluje.

     Spoločnosť             Vedenie             Dokumenty             Kontakty      
Profil spoločnosti
Základné činnosti
Spôsob správy
Poskytované služby
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Oznamy