Spôsob správy

Pri výkone správy spoločnosť spolupracuje predovšetkým so zástupcami vlastníkov (domovými dôverníkmi), zvolenými vlastníkmi bytov v súlade so zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zástupca vlastníkov bytov zastupuje vlastníkov bytov vo vzťahu k spoločnosti, tlmočí ich názory a stanoviská týkajúce sa správy domu, kontroluje činnosť spoločnosti v tejto oblasti a konzultuje možnosti zlepšenia hospodárenia domu.

Vlastníci bytov sú pravidelne informovaní o finančnom hospodárení domu, o stave finančných prostriedkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv bytového domu, o stave spoločných častí a spoločných zariadení domu a o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Majú právo nahliadať do dokladov, týkajúcich sa správy domu, čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv domu a do zápisníc zo schôdzí vlastníkov bytov.

Spoločnosť zabezpečuje konzultácie i riešenie právnej problematiky prostredníctvom právnika spoločnosti.

     Spoločnosť             Vedenie             Dokumenty             Kontakty      
Profil spoločnosti
Základné činnosti
Spôsob správy
Poskytované služby
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Oznamy