Navigácia

Obsah

Základné činnosti správcu

  • Zabezpečenie ekonomických činností - vedenie jednotlivých účtov  vlastníkov bytov  a pokladne - táto činnosť je zabezpečená vlastnými zamestnancami, nie externe ako u niektorých správcov, pričom je možná okamžitá informácia o  finančných prostriedkoch na jednotlivých účtov (pozri sekciu Poschodoch.sk).
  • Ročné vyúčtovanie dodávaných služieb, spracovanie evidenčných listov - táto činnosť je taktiež zabezpečená vlastnými zamestnancami, nie externe.
  • Kontrolovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, iné úkony súvisiace s evidenciou a vymáhaním pohľadávok spojených s vlastníctvom bytov.
  • Vymáhanie pohľadávok v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov, právne poradenstvo pre vlastníkov bytov.
  • Spoločnosť uzatvára v mene vlastníkov bytov zmluvy o dielo, ktorých plnenie dôsledne kontroluje - tieto zmluvy o dielo osvedčuje svojim podpisom aj zástupca vlastníkov bytov konkrétneho bytového domu.
  • Vypracovanie prehľadu nutnosti jednotlivých revízií technických zariadení a preventívnych protipožiarnych prehliadok.
  • Zabezpečenie služieb - údržba a opravy spoločných častí a spoločných zariadení domu, v značnej miere sú  zabezpečené služby vlastnými zamestnancami, a  to najmä v  oblasti vodoinštalatérskych prác a kúrenia. Je zabezpečená aj pracovná pohotovosť na havarijné odstraňovanie porúch.
  • Spoločnosť je registrovanou osobou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,  v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzn., že môže vykonávať montáž určených meradiel - merače pretečeného množstva vody na studenú vodu (pol.: 1.3.15 a)), merače pretečeného množstva na teplú vodu (pol.: 1.3.15 b)), merače tepla a ich členy (pol.: 3.1.5). Rozhodnutie úradu k tejto činnosti bolo vydané dňa 22. 02. 2018 pod č. R/I - 15/2018 a evidované je pod číslom 2018/900/002269/04581).