Obsah

CENA TEPLA PRE ROK 2019, 2020 a 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví so sídlom Bajkalská 27, 820 07  Bratislava 27, vydal dňa 14. 11. 2018 Rozhodnutie č. 0038/2019/T, ktorým s účinnosťou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021 stanovil pre regulovaný subjekt Bytový podnik Piešťany, s.r.o.:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0462 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla 174,0055 €/kW

Ceny sú uvedené bez DPH a platné sú pre odberné miesta v meste Piešťany.

K nahliadnutiu: 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0038/2019/T zo dňa 14. 11. 2018