Obsah

Aktualizácia: 01. 12. 2020

OZNÁMENIE O CENE TEPLA PRE ROK 2021

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje všetkým odberateľom tepla a teplej úžitkovej vody, že s platnosťou od 01. 01. 2021 bude fakturovať cenu tepla nasledovne:

a)     variabilnú zložku ceny tepla vo výške                             0,0361 €/kWh

b)     fixnú zložku ceny tepla vo výške                                     174,0055 €/kW

Tzn., že variabilná zložka ceny tepla bude v roku 2021... OZNÁMENIE O CENE TEPLA PRE ROK 2021

 

*****************************************************************************

CENA TEPLA PRE ROK 2019, 2020 a 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví so sídlom Bajkalská 27, 820 07  Bratislava 27, vydal dňa 14. 11. 2018 Rozhodnutie č. 0038/2019/T, ktorým s účinnosťou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021 stanovil pre regulovaný subjekt Bytový podnik Piešťany, s.r.o.:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0462 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla 174,0055 €/kW

Ceny sú uvedené bez DPH a platné sú pre odberné miesta v meste Piešťany.

K nahliadnutiu: 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0038/2019/T zo dňa 14. 11. 2018