Navigácia

Obsah

Základné činnosti správcu

Zabezpečenie ekonomických činností - vedenie jednotlivých účtov  vlastníkov bytov a pokladne - táto činnosť je zabezpečená vlastnými zamestnancami...

 

detail

Výroba tepla, rozvod tepla

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. sa zaoberá činnosťou zabezpečujúcou dodávku tepla...

 

detail

Spôsob správy

Základným cieľom výkonu správy spoločnosti je zabezpečiť všetky činnosti spojené s vlastníctvom bytov a spoločných častí a zariadení, aby vlastníci bytov v čo najmenšej miere vnímali povinnosti...

 

detail

Zverejnené: 09. 05. 2024

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Námestie slobody 1714/2 v Piešťanoch

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Krajinská 2956/36 v Piešťanoch

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Winterova 1752/10 v Piešťanoch

viac info pozri v sekcii Spoločnosť/Oznamy-správy-aktuality

*****************************************************************************

Zverejnené: 02. 01. 2024

OZNAM K ODPOČTOM STAVOV VODOMEROV

Vážení klienti, 

v prípade Vašej neprítomnosti v termíne odpočtu vodomerov, ktorý Vám bol oznámený, nahláste si stav vodomerov k 31. 12. 2023 najneskôr do 10. 01. 2024 na vyplnenom tlačive „Návratka“, ktoré doručte osobne alebo poštou na adresu Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská 19, 921 01  Piešťany, prípadne návratku zašlite mailom na adresu odpocty@bppy.sk.

NÁVRATKA.pdf 

*****************************************************************************

Zverejnené: 25. 01. 2023

DOMÁCNOSTIAM BUDE UPRAVENÁ CENA TEPLA

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. splnil podmienky a pravidlá, bol úspešný v žiadosti o poskytnutie dotácie na kompenzáciu ceny tepla.

V najbližších dvoch týždňoch domácnosti dostanú nové výmery zálohových platieb. V marci už za teplo zaplatia nižšie platby, ktoré budú približne na úrovni roku 2022.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky posúdilo žiadosť Bytového podniku Piešťany, s.r.o. podanú dňa 11. 01. 2023 o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Oznámenie o schválení dotácie bolo Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. doručené dňa 25. 01. 2023.

Domácnostiam tak bude upravená cena tepla v zmysle schválenej dotácie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla pre dodávateľov tepla s platnosťou od 01. 04. 2023.

 

Piešťany, 25. 01. 2023                

                                                                                                           Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 24. 01. 2023

!!!  D Ô L E Ž I T Ý    O Z N A M  !!!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

oznamujeme Vám, že sme ako správca opätovne dostali podnet od vlastníka bytu o neznámej osobe, ktorá navštevuje vlastníkov s  oznámením o kontrole šácht,  výmene ventilov a vodomerov, pričom požaduje vopred za tieto práce finančnú hotovosť.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. o prípadných kontrolách a  výmenách ventilov a vodomerov informuje vlastníkov v dostatočnom predstihu a v žiadnom prípade nepožaduje úhradu finančnej hotovosti vopred. 

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, ak Vás takáto  osoba navštívi a žiada finančnú hotovosť, aby ste ju neplatili a  túto skutočnosť nám oznámili na e-mail info@bppy.sk, prípadne  telefonicky na tel. č. 033 77 225 71. Kontaktovať môžete priamo aj políciu a skutok nahlásiť.

Vyzývame Vás k obozretnosti a prosíme o spoluprácu pri informovanosti najmä najzraniteľnejších občanov v seniorskom veku.

Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

Piešťany, 24. 01. 2023

*****************************************************************************

Zverejnené: 11. 01. 2023

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. podal žiadosť

o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov

v dôsledku obmedzenia nárastu cien tepla

Na výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie predmetnej dotácie, ktorá bola zverejnená 09. 01. 2023 reagoval Bytový podnik Piešťany, s.r.o. dňa 11. 01. 2023 podaním tejto žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR. Veríme, že v žiadosti bude Bytový podnik Piešťany, s.r.o. úspešný a bude môcť pristúpiť na zníženie zálohových platieb pre domácnosti na úroveň roku 2022.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch, bola zverejnená 09. 01. 2023. Zverejnením výzvy začal proces implementácie vládneho nariadenia pre pomoc domácnostiam.

Na základe Rozhodnutia č. 0166/2023/T o schválení ceny na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré sme obdržali dňa 14. 12. 2022, boli prepočítané a spracované zálohové platby.

Zálohové platby boli stanovené na minimálne udržateľnej úrovni, vychádzajúcej z jednozložkovej ceny tepla pre uvádzané obdobie. 

V mesiaci december 2022 dochádzalo k  zmenám v zákone č. 433/2022 Z. z. zo 06. 12. 2022, účinného od 08. 12. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a dňa 15. 12. 2022 bolo vydané nariadenie vlády č. 464/2022, ktoré bolo zmenené 29. 12. 2022 v dôležitých bodoch súvisiacich s implementáciou dotácie na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch. 

Najdôležitejším momentom bola pre distribúciu predpisov zálohových platieb nejasne definovaná implementácia schváleného štátneho rozpočtu v predmetnej dotácii.

Piešťany, 11. 01. 2023                                     

                                                                                                     Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 23. 12. 2022

O Z N A M

k zálohovým platbám od 01. 01. 2023

Cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 0166/2023/T zo dňa  12. 12. 2022, bolo doručené Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. dňa 14. 12. 2022.

PRÍLOHA - Rozhodnutie ÚRSO č. 0166/2023/T zo dňa 12. 12. 2022

Rozhodnutie ÚRSO č. 0166_2023_T zo dňa 12. 12. 2022.pdf (1.51 MB)

Po doručení rozhodnutia Bytový podnik Piešťany, s.r.o. pristúpil k výpočtu a spracovaniu zálohových platieb na základe daného rozhodnutia.

Dňa 20. 12. 2022 nadobudlo účinnosť rozhodnutie vlády o zastropovaní cien tepla.

V zmysle nariadenia vlády pristúpi Bytový podnik Piešťany, s.r.o. k prepočtom zálohových platieb za teplo a teplú úžitkovú vodu, ktoré budú uplatnené až po zverejnení výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a reálnom poskytnutí dotácie pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2023 podľa osobitného predpisu (§ 8 vyhlášky č. 312/2022 Z. z.) a o skutočnej spotrebe tepla v bytových objektoch v roku 2023 sa predkladajú do 30. júna 2024.

Dovoľujeme si osobitne pripomenúť, že podľa uvedených skutočností sa prepočty zálohových platieb za teplo a teplú úžitkovú vodu budú týkať len domácností.

Piešťany, 23. 12. 2022                                     

                                                                                                     Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ