Navigácia

Obsah

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. (ďalej „BPP, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“). 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ: Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská 19, 921 01 Piešťany

                               IČO: 36 232 700, DIČ: 2020170031

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@bppy.sk

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžaduje, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účele. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov, týkajúce sa dotknutej osoby, spoločnosť BPP, s.r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania, a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín (mimo EÚ).

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodnutiu, ani profilovaniu.

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme podľa nášho Registratúrneho plánu, schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.