Navigácia

Obsah

Oznamy

Zverejnené: 25. 01. 2023

DOMÁCNOSTIAM BUDE UPRAVENÁ CENA TEPLA

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. splnil podmienky a pravidlá, bol úspešný v žiadosti o poskytnutie dotácie na kompenzáciu ceny tepla.

V najbližších dvoch týždňoch domácnosti dostanú nové výmery zálohových platieb. V marci už za teplo zaplatia nižšie platby, ktoré budú približne na úrovni roku 2022.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky posúdilo žiadosť Bytového podniku Piešťany, s.r.o. podanú dňa 11. 01. 2023 o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Oznámenie o schválení dotácie bolo Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. doručené dňa 25. 01. 2023.

Domácnostiam tak bude upravená cena tepla v zmysle schválenej dotácie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla pre dodávateľov tepla s platnosťou od 01. 04. 2023.

 

Piešťany, 25. 01. 2023                

                                                                                                           Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 24. 01. 2023

!!!  D Ô L E Ž I T Ý    O Z N A M  !!!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

oznamujeme Vám, že sme ako správca opätovne dostali podnet od vlastníka bytu o neznámej osobe, ktorá navštevuje vlastníkov s  oznámením o kontrole šácht,  výmene ventilov a vodomerov, pričom požaduje vopred za tieto práce finančnú hotovosť.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. o prípadných kontrolách a  výmenách ventilov a vodomerov informuje vlastníkov v dostatočnom predstihu a v žiadnom prípade nepožaduje úhradu finančnej hotovosti vopred. 

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, ak Vás takáto  osoba navštívi a žiada finančnú hotovosť, aby ste ju neplatili a  túto skutočnosť nám oznámili na e-mail info@bppy.sk, prípadne  telefonicky na tel. č. 033 77 225 71. Kontaktovať môžete priamo aj políciu a skutok nahlásiť.

Vyzývame Vás k obozretnosti a prosíme o spoluprácu pri informovanosti najmä najzraniteľnejších občanov v seniorskom veku.

Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

Piešťany, 24. 01. 2023

*****************************************************************************

Zverejnené: 11. 01. 2023

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. podal žiadosť

o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov

v dôsledku obmedzenia nárastu cien tepla

Na výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie predmetnej dotácie, ktorá bola zverejnená 09. 01. 2023 reagoval Bytový podnik Piešťany, s.r.o. dňa 11. 01. 2023 podaním tejto žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR. Veríme, že v žiadosti bude Bytový podnik Piešťany, s.r.o. úspešný a bude môcť pristúpiť na zníženie zálohových platieb pre domácnosti na úroveň roku 2022.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch, bola zverejnená 09. 01. 2023. Zverejnením výzvy začal proces implementácie vládneho nariadenia pre pomoc domácnostiam.

Na základe Rozhodnutia č. 0166/2023/T o schválení ceny na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré sme obdržali dňa 14. 12. 2022, boli prepočítané a spracované zálohové platby.

Zálohové platby boli stanovené na minimálne udržateľnej úrovni, vychádzajúcej z jednozložkovej ceny tepla pre uvádzané obdobie. 

V mesiaci december 2022 dochádzalo k  zmenám v zákone č. 433/2022 Z. z. zo 06. 12. 2022, účinného od 08. 12. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a dňa 15. 12. 2022 bolo vydané nariadenie vlády č. 464/2022, ktoré bolo zmenené 29. 12. 2022 v dôležitých bodoch súvisiacich s implementáciou dotácie na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch. 

Najdôležitejším momentom bola pre distribúciu predpisov zálohových platieb nejasne definovaná implementácia schváleného štátneho rozpočtu v predmetnej dotácii.

Piešťany, 11. 01. 2023                                     

                                                                                                     Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 23. 12. 2022

OZNAM

k zálohovým platbám od 01. 01. 2023

Cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 0166/2023/T zo dňa  12. 12. 2022, bolo doručené Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. dňa 14. 12. 2022.

PRÍLOHA - Rozhodnutie ÚRSO č. 0166/2023/T zo dňa 12. 12. 2022

Rozhodnutie ÚRSO č. 0166_2023_T zo dňa 12. 12. 2022.pdf (1.51 MB)

Po doručení rozhodnutia Bytový podnik Piešťany, s.r.o. pristúpil k výpočtu a spracovaniu zálohových platieb na základe daného rozhodnutia.

Dňa 20. 12. 2022 nadobudlo účinnosť rozhodnutie vlády o zastropovaní cien tepla.

V zmysle nariadenia vlády pristúpi Bytový podnik Piešťany, s.r.o. k prepočtom zálohových platieb za teplo a teplú úžitkovú vodu, ktoré budú uplatnené až po zverejnení výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a reálnom poskytnutí dotácie pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2023 podľa osobitného predpisu (§ 8 vyhlášky č. 312/2022 Z. z.) a o skutočnej spotrebe tepla v bytových objektoch v roku 2023 sa predkladajú do 30. júna 2024.

Dovoľujeme si osobitne pripomenúť, že podľa uvedených skutočností sa prepočty zálohových platieb za teplo a teplú úžitkovú vodu budú týkať len domácností.

Piešťany, 23. 12. 2022                                     

                                                                                                           Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Aktualizácia: 21. 04. 2022

!!!  D Ô L E Ž I T Ý    O Z N A M  !!!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

oznamujeme Vám, že ako správca bytového domu sme dostali podnet od vlastníka bytu, že neznáma osoba vyberá od vlastníkov finančnú hotovosť za výmenu ventilov a vodomerov.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. o výmene vodomerov a ventilov informuje vlastníkov v dostatočnom predstihu a nevyberá žiadnu finančnú hotovosť vopred. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, ak takáto osoba žiada od Vás finančnú hotovosť, aby ste ju neplatili a túto skutočnosť nám oznámili na e-mail info@bppy.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 033 77 225 71.

Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

Piešťany, 21. 04. 2022

*****************************************************************************

Aktualizácia: 01. 02. 2022

Prevádzka parkoviska Bytového podniku Piešťany, s.r.o.

Parkovisko Bytového podniku Piešťany, s.r.o. je od 01. 02. 2022 v pracovných dňoch uzavreté a jeho prevádzka je nasledovná:

  • vstupná rampa na parkovisko je v pracovných dňoch uzavretá v čase od 6.30 h. do 15.00 h., v stredu od 6.30 h. do 17.00 h., na vstup je potrebné použiť zvonček na rampe, 
  • po zazvonení je umožnené parkovanie klientom BPP, s.r.o.,
  • v prípade voľných parkovacích kapacít je po zazvonení umožnené parkovanie aj návštevníkom Mestskej knižnice mesta Piešťany a krátkodobé parkovanie občanom na vybavenie potrebných záležitostí v lokalite Školskej a Vajanského ulice,
  • počas zasadnutia Mestského zatupiteľstva mesta Piešťany je účastníkom k dispozícii celé parkovisko,
  • počas víkendov je parkovisko otvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

Piešťany, 01. 02. 2022

Správy

AKTUALITA: PLÁN OPRÁV A INVESTÍCIÍ

AKTUALITA: PLÁN OPRÁV A INVESTÍCIÍ celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: REAKCIA NA MYLNÚ INFORMÁCIU V REGIONÁLNOM PERIODIKU

AKTUALITA: REAKCIA NA MYLNÚ INFORMÁCIU V REGIONÁLNOM PERIODIKU celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE K DOSIAHNUTÉMU HV

AKTUALITA: REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE K DOSIAHNUTÉMU HV celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

PRÁČOVŇA otvorená od 06. 11. 2018

PRÁČOVŇA otvorená od 06. 11. 2018 celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 01. 11. 2018

AKTUALITA: Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 01. 11. 2018 celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

AKTUALITY

AKTUALITY celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

PARKOVISKO otvorené od 14. 09. 2018


ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014.pdf

Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014 celý text

ostatné | 24. 9. 2014 | Autor: