Navigácia

Obsah

Oznamy

Zverejnené: 25. 01. 2023

DOMÁCNOSTIAM BUDE UPRAVENÁ CENA TEPLA

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. splnil podmienky a pravidlá, bol úspešný v žiadosti o poskytnutie dotácie na kompenzáciu ceny tepla.

V najbližších dvoch týždňoch domácnosti dostanú nové výmery zálohových platieb. V marci už za teplo zaplatia nižšie platby, ktoré budú približne na úrovni roku 2022.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky posúdilo žiadosť Bytového podniku Piešťany, s.r.o. podanú dňa 11. 01. 2023 o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Oznámenie o schválení dotácie bolo Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. doručené dňa 25. 01. 2023.

Domácnostiam tak bude upravená cena tepla v zmysle schválenej dotácie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla pre dodávateľov tepla s platnosťou od 01. 04. 2023.

 

Piešťany, 25. 01. 2023                

                                                                                                           Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 24. 01. 2023

!!!  D Ô L E Ž I T Ý    O Z N A M  !!!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

oznamujeme Vám, že sme ako správca opätovne dostali podnet od vlastníka bytu o neznámej osobe, ktorá navštevuje vlastníkov s  oznámením o kontrole šácht,  výmene ventilov a vodomerov, pričom požaduje vopred za tieto práce finančnú hotovosť.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. o prípadných kontrolách a  výmenách ventilov a vodomerov informuje vlastníkov v dostatočnom predstihu a v žiadnom prípade nepožaduje úhradu finančnej hotovosti vopred. 

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, ak Vás takáto  osoba navštívi a žiada finančnú hotovosť, aby ste ju neplatili a  túto skutočnosť nám oznámili na e-mail info@bppy.sk, prípadne  telefonicky na tel. č. 033 77 225 71. Kontaktovať môžete priamo aj políciu a skutok nahlásiť.

Vyzývame Vás k obozretnosti a prosíme o spoluprácu pri informovanosti najmä najzraniteľnejších občanov v seniorskom veku.

Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

Piešťany, 24. 01. 2023

*****************************************************************************

Zverejnené: 11. 01. 2023

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. podal žiadosť

o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov

v dôsledku obmedzenia nárastu cien tepla

Na výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie predmetnej dotácie, ktorá bola zverejnená 09. 01. 2023 reagoval Bytový podnik Piešťany, s.r.o. dňa 11. 01. 2023 podaním tejto žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR. Veríme, že v žiadosti bude Bytový podnik Piešťany, s.r.o. úspešný a bude môcť pristúpiť na zníženie zálohových platieb pre domácnosti na úroveň roku 2022.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch, bola zverejnená 09. 01. 2023. Zverejnením výzvy začal proces implementácie vládneho nariadenia pre pomoc domácnostiam.

Na základe Rozhodnutia č. 0166/2023/T o schválení ceny na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré sme obdržali dňa 14. 12. 2022, boli prepočítané a spracované zálohové platby.

Zálohové platby boli stanovené na minimálne udržateľnej úrovni, vychádzajúcej z jednozložkovej ceny tepla pre uvádzané obdobie. 

V mesiaci december 2022 dochádzalo k  zmenám v zákone č. 433/2022 Z. z. zo 06. 12. 2022, účinného od 08. 12. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a dňa 15. 12. 2022 bolo vydané nariadenie vlády č. 464/2022, ktoré bolo zmenené 29. 12. 2022 v dôležitých bodoch súvisiacich s implementáciou dotácie na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch. 

Najdôležitejším momentom bola pre distribúciu predpisov zálohových platieb nejasne definovaná implementácia schváleného štátneho rozpočtu v predmetnej dotácii.

Piešťany, 11. 01. 2023                                     

                                                                                                     Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 23. 12. 2022

OZNAM

k zálohovým platbám od 01. 01. 2023

Cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 0166/2023/T zo dňa  12. 12. 2022, bolo doručené Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. dňa 14. 12. 2022.

PRÍLOHA - Rozhodnutie ÚRSO č. 0166/2023/T zo dňa 12. 12. 2022

Rozhodnutie ÚRSO č. 0166_2023_T zo dňa 12. 12. 2022.pdf (1.51 MB)

Po doručení rozhodnutia Bytový podnik Piešťany, s.r.o. pristúpil k výpočtu a spracovaniu zálohových platieb na základe daného rozhodnutia.

Dňa 20. 12. 2022 nadobudlo účinnosť rozhodnutie vlády o zastropovaní cien tepla.

V zmysle nariadenia vlády pristúpi Bytový podnik Piešťany, s.r.o. k prepočtom zálohových platieb za teplo a teplú úžitkovú vodu, ktoré budú uplatnené až po zverejnení výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a reálnom poskytnutí dotácie pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2023 podľa osobitného predpisu (§ 8 vyhlášky č. 312/2022 Z. z.) a o skutočnej spotrebe tepla v bytových objektoch v roku 2023 sa predkladajú do 30. júna 2024.

Dovoľujeme si osobitne pripomenúť, že podľa uvedených skutočností sa prepočty zálohových platieb za teplo a teplú úžitkovú vodu budú týkať len domácností.

Piešťany, 23. 12. 2022                                     

                                                                                                           Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Aktualizácia: 21. 04. 2022

!!!  D Ô L E Ž I T Ý    O Z N A M  !!!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

oznamujeme Vám, že ako správca bytového domu sme dostali podnet od vlastníka bytu, že neznáma osoba vyberá od vlastníkov finančnú hotovosť za výmenu ventilov a vodomerov.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. o výmene vodomerov a ventilov informuje vlastníkov v dostatočnom predstihu a nevyberá žiadnu finančnú hotovosť vopred. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, ak takáto osoba žiada od Vás finančnú hotovosť, aby ste ju neplatili a túto skutočnosť nám oznámili na e-mail info@bppy.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 033 77 225 71.

Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

Piešťany, 21. 04. 2022

*****************************************************************************

Aktualizácia: 01. 02. 2022

Prevádzka parkoviska Bytového podniku Piešťany, s.r.o.

Parkovisko Bytového podniku Piešťany, s.r.o. je od 01. 02. 2022 v pracovných dňoch uzavreté a jeho prevádzka je nasledovná:

 • vstupná rampa na parkovisko je v pracovných dňoch uzavretá v čase od 6.30 h. do 15.00 h., v stredu od 6.30 h. do 17.00 h., na vstup je potrebné použiť zvonček na rampe, 
 • po zazvonení je umožnené parkovanie klientom BPP, s.r.o.,
 • v prípade voľných parkovacích kapacít je po zazvonení umožnené parkovanie aj návštevníkom Mestskej knižnice mesta Piešťany a krátkodobé parkovanie občanom na vybavenie potrebných záležitostí v lokalite Školskej a Vajanského ulice,
 • počas zasadnutia Mestského zatupiteľstva mesta Piešťany je účastníkom k dispozícii celé parkovisko,
 • počas víkendov je parkovisko otvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

Piešťany, 01. 02. 2022

*****************************************************************************

Aktualizácia: 10. 01. 2022

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. si dovoľuje informovať potencionálnych záujemcov o prenájom nebytových priestorov, že pre tento účel má k dispozícii:

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch, s výmerou 275 m2

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na Krajinskej ul. 2956/36 v Piešťanoch, s výmerou 283 m2

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na Royovej ul. 1650/1 v Piešťanoch, s výmerou 189 m2

Nebytové priestory sú vo vlastníctve mesta Piešťany, v správe Bytového podniku Piešťany, s.r.o. V prípade Vášho záujmu, kontaktujte tel. č. 033/77 225 71, 033/77 225 89, kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie.

Piešťany, 10. 01. 2022

*****************************************************************************

Aktualizácia: 29. 11. 2021

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom,

že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu,

vyhlásený núdzový stav a od 25. 11. 2021 vládou SR nariadený lockdown

je do odvolania

administratívna budova pre verejnosť uzavretá, vrátane podateľne a pokladne.

 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky a mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad, s použitím príslušného variabilného symbolu. Informácie k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Bežné opravy v bytoch vykonávané nebudú. Pohotovostné zásahy v  bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,...).

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Odporúčame našim klientom sledovať zverejňované informácie na www.piestany.sk.

Piešťany, 29. 11. 2021

*****************************************************************************

Aktualizácia: 17. 06. 2021

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom, že

od 21. 06. 2021 (pondelok)

budú úradné hodiny pre verejnosť v riadnom režime:

Pondelok od 07.00 do 15.00 hodiny

Streda od 07.00 do 17.00 hodiny

Štvrtok od 07.00 do 12.00 hodiny

(so zachovaním prestávky na obed od 11.30 do 12.00 hodiny)

a s prísnym dodržiavaním všetkých platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Vstup do budovy spoločnosti je  možný len v ochrannom rúšku alebo

iným prekrytím nosa a úst.

Po vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk. 

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť. 

Užitočné informácie získate na stránkach: www.piestany.sk, www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk

Piešťany, 17. 06. 2021

*****************************************************************************

Aktualizácia: 05. 03. 2021

ZRUŠENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. vyhlásil dňa 27. 11. 2020 ponukové konanie na nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na ul. A. Trajana 4649/4 v Piešťanoch, zapísaného v LV č. 10026 pre obec a k. ú. Piešťany.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v súlade s podmienkami vyhláseného ponukového konania, odmietol doručenú ponuku a ponukové konanie ruší.

Piešťany, 05. 03. 2021

                                                                                                              Ing. Viliam Hubinský, CSc., v.r.                                                                                                         konateľ

*****************************************************************************

Aktualizácia: 07. 12. 2020

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom,

že v súvislosti s ochorením COVID-19 opäť sprísnil opatrenia. Z uvedeného dôvodu je

od 07. 12. 2020 (pondelok) do odvolania

administratívna budova pre verejnosť uzavretá, vrátane podateľne a pokladne.

 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky a mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad, s použitím príslušného variabilného symbolu. Informácie k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Bežné opravy v bytoch vykonávané nebudú. Pohotovostné zásahy v  bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,...).

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť!

Odporúčame našim klientom sledovať zverejňované informácie na www.piestany.sk.

Piešťany, 07. 12. 2020

*****************************************************************************

OZNÁMENIE O CENE TEPLA PRE ROK 2021

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje všetkým odberateľom tepla a teplej úžitkovej vody, že s platnosťou od 01. 01. 2021 bude fakturovať cenu tepla nasledovne:

a)     variabilnú zložku ceny tepla vo výške                              0,0361 €/kWh

b)     fixnú zložku ceny tepla vo výške                                      174,0055 €/kW

Tzn., že variabilná zložka ceny tepla bude v roku 2021... OZNÁMENIE O CENE TEPLA PRE ROK 2021

*****************************************************************************

Aktualizácia: 20. 11. 2020

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom, že

od 23. 11. 2020 (pondelok)

budú úradné hodiny pre verejnosť v riadnom režime:

Pondelok od 07.00 do 15.00 hodiny

Streda od 07.00 do 17.00 hodiny

Štvrtok od 07.00 do 12.00 hodiny

(so zachovaním prestávky na obed od 11.30 do 12.00 hodiny)

a s prísnym dodržiavaním všetkých platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Vstup do budovy spoločnosti je  možný len v ochrannom rúšku alebo

iným prekrytím nosa a úst.

Po vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk, zároveň bude klientovi zmeraná telesná teplota. 

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť. 

Užitočné informácie získate na www.piestany.sk, www.uvzsr.sk.

Piešťany, 20. 11. 2020

****************************************************************************

Aktualizácia: 20. 11. 2020

OZNAM

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť,

že dnes - 20. 11. 2020 od 10.30 hodiny

je administratívna budova Bytového podniku Piešťany, s.r.o. z technických príčin zatvorená.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

****************************************************************************

Aktualizácia: 22. 10. 2020

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S DRUHOU VLNOU PANDÉMIE COVID-19:

SLUŽBY KLIENTOM:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. bude od 26. 10. 2020 (pondelok) až  do odvolania pre verejnosť/klientov uzavretý, vrátane podateľne a pokladne.
 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky a mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad, s použitím príslušného variabilného symbolu. Informácie k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Bežné opravy v bytoch vykonávané nebudú. Pohotovostné zásahy v  bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,...).
 • Naplánované výmeny vodomerov v bytoch sú do odvolania zrušené.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Piešťany, 22. 10. 2020

****************************************************************************

Aktualizácia: 12. 10. 2020

O Z N A M

Vážení klienti, s ohľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a preventívne opatrenia vydané ÚVZ SR, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste zvážili nutnosť osobnej návštevy našej spoločnosti a uprednostnili telefonickú a elektronickú komunikáciu, pokiaľ Vaša osobná návšteva nie je bezpodmienečne nutná. Telefonické kontakty: 033 77 22 571, 77 22 589, 76 24 455, 79 14 831. Od 12. 10. 2020 je pri vstupe do našej administratívnej budovy všetkým klientom kontrolovaná telesná teplota a prísne kontrolované je aj nosenie rúška a dezinfekcia rúk.  

 Ďakujeme Vám za pochopenie.

Doplňujúce informácie: 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4479:zasadal-krizovy-tab-opatrenia-sa-sprisnia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/denne-aktualizovane-opatrenia-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

Piešťany, 12. 10. 2020

     ****************************************************************************

Aktualizácia: 20. 05. 2020

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom, že

od 21. 05. 2020 (štvrtok)

budú úradné hodiny pre verejnosť v riadnom režime:

Pondelok od 07.00 do 15.00 hodiny

Streda od 07.00 do 17.00 hodiny

Štvrtok od 07.00 do 12.00 hodiny

(so zachovaním prestávky na obed od 11.30 do 12.00 hodiny)

a s dodržiavaním opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Vstup do budovy spoločnosti je možný len v ochrannom rúšku

alebo iným prekrytím nosa a úst.

Po vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk. 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.  

 

 Doplňujúce informácie získate na adresách:

http://www.uvzsr.sk/ a https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/denne-aktualizovane-opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

 

*****************************************************************************

Aktualizácia: 30. 04. 2020

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom, že

od 06. 05. 2020 (streda)

bude možné vykonávať platby v hotovosti v pokladni BPP, s.r.o.,

a to každú stredu až do odvolania,

v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

VSTUP KLIENTOM JE POVOLENÝ LEN DO POKLADNE,

V STANOVENÝ DEŇ A ČAS!

Zároveň si dovoľujeme upozorniť všetkých klientov na prísne dodržiavanie prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19, nariadených Vládou SR, Centrálnym krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.

POKYNY PRE KLIENTOV:

 • pred vstupom do budovy dodržujte bezpečnostné odstupy 2 m;
 • do budovy vstupujte vždy iba jednotlivo, s použitím ochranného rúška;
 • po vstupe do budovy vykonajte dezinfekciu rúk, vhodné sú aj ochranné rukavice;
 • v pokladni vykonajte nevyhnutnú finančnú operáciu - platbu;
 • v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov, Vášho zdravia ako aj zdravia ostatných našich klientov, sa zbytočne v priestoroch BPP, s.r.o. nezdržujte a vytvorte priestor aj ostatným.

 

Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme!

*****************************************************************************

Aktualizácia: 01. 04. 2020

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM:

 

SLUŽBY KLIENTOM:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je pre verejnosť/klientov uzavretý do odvolania.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad s použitím príslušného variabilného symbolu. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,....).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. do odvolania ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

Ďalšie informácie, týkajúce sa opatrení v Piešťanoch a na Slovensku, získate na adresách:

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/denne-aktualizovane-opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia-v-domácom-prostredí

Usmernenie_UNMS_01618_2020_900_004062_2020

Piešťany, 01. 04. 2020

*****************************************************************************

Aktualizácia: 19. 03. 2020

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM:

SLUŽBY KLIENTOM:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je pre verejnosť/klientov uzavretý do odvolania.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad s použitím príslušného variabilného symbolu. Splatnosť platieb v hotovosti sa predlžuje do 31. 03. 2020. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,....).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. do odvolania ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

Ďalšie informácie, týkajúce sa opatrení v Piešťanoch a na Slovensku, získate na adresách:

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/denne-aktualizovane-opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia-v-domácom-prostredí

Usmernenie_UNMS_01618_2020_900_004062_2020

Piešťany, 19. 03. 2020

*****************************************************************************

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

SLUŽBY KLIENTOM:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je s účinnosťou od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane pre verejnosť/klientov uzavretý.
 • Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zvolané na obdobie od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane sa rušia, zvolané budú v náhradných termínoch.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad. Splatnosť platieb v hotovosti sa predlžuje do 31. 03. 2020. Informácie k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,....).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

Ďalšie informácie, týkajúce sa opatrení v Piešťanoch a na Slovensku, získate na adresách:

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia-v-domácom-prostredí

Piešťany,  10. 03. 2020

 

Správy

AKTUALITA: PLÁN OPRÁV A INVESTÍCIÍ

AKTUALITA: PLÁN OPRÁV A INVESTÍCIÍ celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: REAKCIA NA MYLNÚ INFORMÁCIU V REGIONÁLNOM PERIODIKU

AKTUALITA: REAKCIA NA MYLNÚ INFORMÁCIU V REGIONÁLNOM PERIODIKU celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE K DOSIAHNUTÉMU HV

AKTUALITA: REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE K DOSIAHNUTÉMU HV celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

PRÁČOVŇA otvorená od 06. 11. 2018

PRÁČOVŇA otvorená od 06. 11. 2018 celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 01. 11. 2018

AKTUALITA: Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 01. 11. 2018 celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

AKTUALITY

AKTUALITY celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

PARKOVISKO otvorené od 14. 09. 2018


ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014.pdf

Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014 celý text

ostatné | 24. 9. 2014 | Autor: