Navigácia

Obsah

Poskytované služby

Spoločnosť zabezpečuje najmä tieto služby:

  • dodávku tepla, rozvod tepla,
  • zabezpečenie údržby a opráv v bytoch a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktoré sú v značnej miere zabezpečené vlastnými zamestnancami, a  to najmä v oblasti vodoinštalatérskych prác a kúrenia,
  • odstraňovanie porúch, havárií,
  • spoločnosť je registrovanou osobou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,  v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzn., že môže vykonávať montáž určených meradiel - merače pretečeného množstva vody na studenú vodu (pol.: 1.3.15 a)), merače pretečeného množstva na teplú vodu (pol.: 1.3.15 b)), merače tepla a ich členy (pol.: 3.1.5). Rozhodnutie úradu k tejto činnosti bolo vydané dňa 22. 02. 2018 pod č. R/I - 15/2018 a evidované je pod číslom 2018/900/002269/04581).
  • pohotovostná služba na havarijný zásah - pozri samostatnú časť Pohotovostná služba.  

Majetok vlastníkov bytov,  ktorý spoločnosť spravuje je pravidelne kontrolovaný formou odborných prehliadok. O zistených skutočnostiach sú vlastníci bytov informovaní tak,  aby bolo možné v čo najkratšom čase odstrániť zistené nedostatky. Pri práci externých dodávateľov spoločnosť kontroluje spolu so zástupcom vlastníkov bytov stav a kvalitu objednaných prác.