Obsah

Poschodoch.sk

header_logo_sk

Internetový portál poschodoch.sk umožňuje vlastníkom bytov jednoduchým spôsobom získať informácie o ich bytovom priestore. Je užitočný pre všetkých, ktorí chcú mať prehľad z pohodlia domova o svojich spotrebách, či platbách. Rozdelený je do dvoch častí - výstupy za užívateľa a za dom.

Bývajte teda s dokonalým prehľadom o všetkých finančných a technických údajoch Vášho bytu. Na portáli poschodoch.sk môžete nájsť prehľady Vašich spotrieb, či už tepla, vody, rôzne zoznamy nákladov, zálohové predpisy a iné dokumenty.

Všetky dôležité informácie nájdete jednoducho a rýchlo. Stačí sa prihlásiť a všetky výdavky máte zrazu pod kontrolou.

V prípade nejasností volajte na telefónne číslo 0911 950 359.

Služby poschodoch.sk sú pre klientov spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. bezplatné!

https://www.poschodoch.sk/Page/Login.aspx

 

 

REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE

k dosiahnutému hospodárskemu výsledku (zisku) spoločnosti za obdobie rokov 2016 a 2017

 

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že čím vyšší hospodársky výsledok (zisk) spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. (ďalej BPP, s.r.o. alebo spoločnosť) dosiahne, tým drahšie je teplo pre občanov.

Na hospodársky výsledok a zároveň výšku tržieb, dosiahnutých spoločnosťou v roku 2017 malo vplyv hneď niekoľko faktorov:

Prvým je vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam vo výške 55 734,-- €. Tá od založenia BPP, s.r.o. nefigurovala v účtovníctve, hoci mala byť jeho súčasťou. Spoločnosť konečne dodržuje rozpočtové pravidlá, ktoré určuje zákon o účtovníctve. V prípade, že by sme opravnú položku k pohľadávkam nevytvorili, suma ktorú by sme odviedli mestu a teda aj dosiahnutý hospodársky výsledok (zisk), by boli o túto čiastku vyššie. Nevytvorenie opravnej položky k pohľadávkam skresľuje hospodársky výsledok (zisk).  

Druhým dôvodom je samostatná cena tepla. Tá sa skladá z dvoch zložiek  variabilnej a fixnej. Variabilná zložka zahŕňa náklady priamo súvisiace s objemom výroby tepla. V prípade variabilnej zložky sa musíme riadiť korekčným koeficientom, ktorý určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO). Práve jeho zníženie z 0,8 v roku 2016 na minuloročných 0,5 sa taktiež výrazne premietlo na hospodárskom výsledku spoločnosti.

Fixná zložka zase zahŕňa náklady, ktoré má samotná spoločnosť bez ohľadu na množstvo vyrobeného tepla.  Ide napríklad o opravy po skončení vykurovacej sezóny. Táto zložka ceny tepla je tiež odvodená od regulačného príkonu, ktorý sa vlani znížil oproti predchádzajúcemu roku  o 889 kW. Maximálnu cenu týchto nákladov opäť určuje ÚRSO. My sme túto sumu minulý rok nevyčerpali v najvyššej možnej miere, pretože sme sa rozhodli neinvestovať do projektov, ktoré by nezlepšili kvalitu a nezvýšili efektívnosť výroby tepla.

 

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM:

 

SLUŽBY KLIENTOM:

  • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je s účinnosťou od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane pre verejnosť/klientov uzavretý.
  • Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zvolané na obdobie od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane sa rušia, zvolané budú v náhradných termínoch.
  • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad. Splatnosť platieb v hotovosti sa predlžuje do 31. 03. 2020. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
  • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
  • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831; Mailová adresa: info@bppy.sk
  • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
  • Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,....

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

  • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

 

Ďalšie informácie, týkajúce sa opatrení v Piešťanoch, získate na adrese:

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

 

Piešťany, 10. 03. 2020