Navigácia

Obsah

Profil spoločnosti

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. so sídlom  Školská 19,  921 01 Piešťany  (zapísaná dňa 1. júla 1999 v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11528/T, IČO:  36 232 700) je obchodná spoločnosť založená jediným zakladateľom, v súlade s § 105 a nasl. Obchodného zákonníka, zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Jediným zakladateľom a jediným spoločníkom v spoločnosti je Mesto Piešťany, ktoré vlastní celý obchodný podiel. Orgány spoločnosti sú valné zhromaždenie, dozorná rada a konateľ. Dozorná rada má 5 členov.

Základné imanie spoločnosti je v celkovej hodnote 2 243 412,-- €, čím sa stáva stabilným a solventným zmluvným partnerom. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností a výroba tepla, rozvod tepla. 

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. má významné postavenie v oblasti správy bytových domov v meste Piešťany a je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do bytových domov a iných objektov v Piešťanoch.