Navigácia

Obsah

Výroba tepla, rozvod tepla

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. sa zaoberá činnosťou zabezpečujúcou dodávku tepla, rozvod tela od svojho vzniku (1. júla 1999), čím  dosiahla značný rozvoj v oblasti používaných technológií sústav tepelných zariadení ako aj v oblasti riadenia a kontroly technologických zariadení.

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. podniká v tepelnej energetike na základe povolenia č. 2006T 0168, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla. V zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike získali zodpovední zamestnanci spoločnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike.

Trh s teplom riadi zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje najmä rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach, podmienky vykonávania regulovaných činností a práva a povinnosti regulovaných subjektov, ďalej zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podnikanie v tepelnej energetike, práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti  o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorý ustanovuje povinnosti pri používaní energie a požiadavky na efektívnosť pri používaní energie, zákon č. 314/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Našim hlavným cieľom činnosti pri výrobe tepla je zabezpečiť plynulú prevádzku tepelno-technických zariadení a kvalitnú dodávku tepla pre ÚK a TÚV, v zmysle dohodnutých dodávok pre všetkých našich odberateľov, a taktiež zabezpečiť kvalitný servis a údržbu tepelných zariadení. Našou snahou je z ekonomického hľadiska dosahovať čo najväčšiu hospodárnosť prevádzky tepelno-technických zariadení od efektívnej výroby tepla cez prenos až po obchodné miesto na päte objektu, pokiaľ možno s čo najmenšími tepelnými stratami na rozvodoch tepla. Z  hľadiska počtu prevádzkovaných zariadení systémom centralizovaného zásobovania teplom ako aj počtu zásobovaných objektov,  patrí spoločnosť  svojim kľúčovým produktom medzi spoločensky prospešné a strategické spoločnosti.

Máme snahu byť spoločnosťou, ktorej prioritou je zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej výroby a dodávky tepla za čo najnižšie ceny.

 

Informácie a doklady súvisice s výrobou tepla, rozvodom tepla:

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ TEPLO - ROK 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 170.19 kB

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ O VÝSLEDKU OPRÁVNENÉHO MERANIA EMISNEJ POŽIADAVKY PODĽA ZÁKONA O OVZDUŠÍ.pdf 

SPRÁVY O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ.pdf (6.18 MB)

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ TEPLO - ROK 2022.pdf (172.63 kB)

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU - ROK 2022 (134.77 kB)

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ TEPLO - ROK 2021.pdf (173.18 kB)

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU - ROK 2021

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ TEPLO - ROK 2020 (492.33 kB)

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU - ROK 2020 (134.89 kB)

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ TEPLO - ROK 2019 (491.91 kB)

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU - ROK 2019

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ TEPLO - ROK 2018 (490.73 kB)

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU - ROK 2018

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA OBLASŤ TEPLO - ROK 2017 (491.36 kB)

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ ROZVODU TEPLA POSKYTOVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOVI MONITOROVACIEHO SYSTÉMU - ROK 2017

   

.

..