Obsah

Aktualizácia: 06. 12. 2021

OZNÁMENIE O CENE TEPLA S ÚČINNOSŤOU OD 1. JANUÁRA 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví so sídlom Bajkalská 27, 820 07  Bratislava 27 vydal dňa 03. 12. 2021 Rozhodnutie č. 0073/2022/T, ktorým s účinnosťou od 01. 01. 2022 do konca 5. regulačného obdobia stanovil pre regulovaný subjekt Bytový podnik Piešťany, s.r.o.:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0737 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla 174,0055 €/kW

Ceny sú platné pre odberné miesta v meste Piešťany.

K nahliadnutiu:

Rozhodnutie ÚRSO č. 0073_2022_T zo dňa 03. 12. 2021.pdf (416.45 kB)