Obsah

Aktualizácia: 14. 12. 2022

OZNÁMENIE O CENE TEPLA

na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví so sídlom Tomášikova 28C, 821 01   Bratislava 3 vydal dňa 12. 12. 2022  Rozhodnutie č. 0166/2023/T, ktorým pre regulovaný subjekt Bytový podnik Piešťany, s.r.o., IČO: 36 232 700 schválil na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, tieto maximálne ceny:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,3537 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 192,1758 €/kW

Ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a platné pre odberné miesta v meste Piešťany. 

Poznámka:

K nahliadnutiu Rozhodnutie ÚSRO č. 0166/2023/T, doručené Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. dňa 14. 12. 2022.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0166_2023_T zo dňa 12. 12. 2022.pdf (1.51 MB)