Obsah

Aktualizácia: 02. 01. 2024

CENA TEPLA

platná na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví so sídlom Tomášikova 28C, 821 01   Bratislava 3 vydal dňa 30. 03. 2023  Rozhodnutie č. 0368/2023/T, ktorým rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO: 36 232 700    m e n í    rozhodnutie č. 0166/2023/T zo dňa 12.12.2022 s účinnosťou na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, takto: 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,3537 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 192,1758 €/kW
pre odberné miesta v meste Piešťany.“

nahrádzajú slovami

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,1638 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 192,1758 €/kW
pre odberné miesta v meste Piešťany.“

Ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0368_2023_T zo dňa 30. 03. 2023.pdf 

*****************************************************************************

Aktualizácia: 30. 03. 2023

OZNÁMENIE O CENE TEPLA

na obdobie od 01. apríla 2023 do 31. decembra 2023

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví so sídlom Tomášikova 28C, 821 01   Bratislava 3 vydal dňa 30. 03. 2023  Rozhodnutie č. 0368/2023/T, ktorým rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO: 36 232 700    m e n í    rozhodnutie č. 0166/2023/T zo dňa 12.12.2022 s účinnosťou na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, takto: 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,3537 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 192,1758 €/kW
pre odberné miesta v meste Piešťany.“

nahrádzajú slovami

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,1638 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 192,1758 €/kW
pre odberné miesta v meste Piešťany.“

Ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.

Poznámka:

K nahliadnutiu Rozhodnutie ÚSRO č. 0368/2023/T, doručené Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. dňa 30. 03. 2023.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0368_2023_T zo dňa 30. 03. 2023.pdf (1.82 MB)

 

 

*****************************************************************************

Zverejnené: 14. 12. 2022

 

OZNÁMENIE O CENE TEPLA

na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví so sídlom Tomášikova 28C, 821 01   Bratislava 3 vydal dňa 12. 12. 2022  Rozhodnutie č. 0166/2023/T, ktorým pre regulovaný subjekt Bytový podnik Piešťany, s.r.o., IČO: 36 232 700 schválil na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, tieto maximálne ceny:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,3537 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 192,1758 €/kW

Ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a platné pre odberné miesta v meste Piešťany. 

Poznámka:

K nahliadnutiu Rozhodnutie ÚSRO č. 0166/2023/T, doručené Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. dňa 14. 12. 2022.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0166_2023_T zo dňa 12. 12. 2022.pdf